2014 - pierwszy rok obowiązywania ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Dobrowolne porozumienie z 2 lipca 2007 roku, znane jako Program REKARTON, od 1 stycznia 2014 roku zaczyna funkcjonować pod nowym tytułem: Dobrowolne Porozumienie REKARTON. Zmiana wynika z wejścia w życie nowej ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań zawiera z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, pierwsze w kraju Dobrowolne Porozumienie w zakresie budowy systemu zbierania i odzysku, w tym recyklingu wielomateriałowych odpadów opakowaniowych. Zadanie to jest realizacją ustawowych obowiązków przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produktyw opakowaniach wielomateriałowych. Pierwszy rok nowego REKARTON-u jest bardzo pracowity, wypełniony spotkaniami z producentami, których dotyczy nowa ustawa. Minister Środowiska określił, w drodze rozporządzenia, poziomy odzysku, w tym recyklingu poniżej których nie mogą być zawierane porozumienia, a więc jasne stały się zadania, które mieliśmy zrealizować w 2014 roku. Zgodnie z ustawą, poziomy od których liczony jest obowiązek, wynikają z deklaracji producentów opartych o dane o masie wprowadzonych do obrotu opakowań w 2013 roku.

Poniżej załącznik do rozporządzenia określający minimalne poziomy odzysku, w tym recyklingu, na lata 2014 - 2020.

Poniższe zestawienie przedstawia masę opakowań wielomateriałowych, w rozbiciu na poszczególne rodzaje przeważającej frakcji, będącą podstawą określenia obowiązków odzysku, w tym recyklingu wielomateriałowych odpadów opakowaniowych w roku 2014.

Odpady wielomateriałowe
z przewagą

Tworzywo sztucznego
w Mg

Aluminium w Mg

Stal

w Mg

Papier + tektura w Mg

Szkło

w Mg

Drewno

w Mg

Razem

w Mg

2014 rok

20 402,7

1 368,71

587,3

66 973,05

159,81

6,5

89 859,22

Ile % w całości

22,71

1,52

0,65

74,53

0,18

0,01

100%

Jak wynika z powyższej tabeli, opakowaniem przeważającym są opakowania z przewagą papieru w którym dominują (ok. 85 - 85%) kartony do żywności płynnej. Drugą pozycję zajmują opakowania z przewagą tworzywa sztucznego. Pozostałe opakowania stanowią niewiele ponad 2% masy. Zbierane i poddawane recyklingowi są prawie wyłącznie kartony po żywności płynnej, którymi wykonywany jest prawie cały poziom recyklingu. Opakowania z przewagą tworzywa sztucznego poddawane są głównie procesom przekształcenia termicznego, a wiec uznawane są za poddane procesom odzysku innego niż recykling. W 2014 roku, zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska, wymagany był odzysk na poziomie 14%, w tym recykling - 10%. Planowane wykonanie to - 12.580,29 Mg odzysku, w tym 8.985,92 recyklingu. Wykonano 10.252,94 Mg recyklingu, a odzysk inny niż recykling wyniósł 2.327,35 Mg.

Kontakt

Krajowa  Izba Gospodarcza
Przemysłu Spożywczego i Opakowań
Al. Wilanowska 97E,  02-765 Warszawa
Tadeusz Pokrywka
Prezes KIGPSiO

tel.: 22 853 74 06
fax: 22 742 10 45
tel. kom.: 605 259 815
e-mail: kig-ps@kig-ps.pl
Znajdź nas również na facebooku: konto Fb

Projekt i wykonanie - Netmax