Korzyści ze współpracy z Porozumieniem

Dobrowolne Porozumienie REKARTON stanowi korzystną alternatywę dla innych rozwiązań prawnych, które mogą być mniej skuteczne i bardziej kosztowne. Art. 18 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z 13 czerwca 2013 roku przewiduje bowiem dwie możliwości realizacji przez wprowadzających obowiązku w zakresie uzyskania odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych o kodach 15 01 05 i 15 01 10*:

  1. samodzielnie albo
  2. przez przystąpienie do porozumienia izby gospodarczej z marszałkiem województwa o utworzeniu i utrzymaniu systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania takich odpadów.

W przypadku samodzielnej realizacji obowiązków dla opakowań wielomateriałowych oraz po środkach niebezpiecznych wymagane poziomy odzysku są znacznie wyższe (patrz poniższa tabela), więc przekłada się to także na dużo większe koszty.

 

Docelowy poziom odzysku w %, 2014 r.

Samodzielna realizacja

Przystąpienie do porozumienia

Rodzaj materiału przeważającego w opakowaniu wielomateriałowym bądź po środkach niebezpiecznych

Odpady opakowaniowe wytworzone przez przedsiębiorcę1

Odpady opakowaniowe wytworzone przez inne podmioty

Odpady opakowaniowe wielomateriałowe2

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych3

Tworzywa sztuczne

23,5

100

14

5

Aluminium, stal

51

100

14

5

Papier, tektura

61

100

14

5

Szkło

61

100

14

5

Drewno

16

100

14

5

1 Wg Załącznika nr 1 do ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. (poz. 888)

2 Wg Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa

3 Wg Załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia

Kontakt

Krajowa  Izba Gospodarcza
Przemysłu Spożywczego i Opakowań
Al. Wilanowska 97E,  02-765 Warszawa
Tadeusz Pokrywka
Prezes KIGPSiO

tel.: 22 853 74 06
fax: 22 742 10 45
tel. kom.: 605 259 815
e-mail: kig-ps@kig-ps.pl
Znajdź nas również na facebooku: konto Fb

Projekt i wykonanie - Netmax